Alfa-college

Medezeggenschap

Direct betrokkenen hebben inspraak in hoe het alfa-college functioneert

Sinds de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) per 1 februari 2011 geldt, is er een apart medezeggenschapsorgaan voor:

 • medewerkers: de Ondernemingsraad en 
 • studenten: de Studentenraad.

Ouders kunnen een eigen medezeggenschapsorgaan beginnen; de Ouderraad.

 • Ondernemingsraad

  Via een Ondernemingsraad (OR) hebben medewerkers inspraak in en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. De OR controleert of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. Daarnaast kan de OR gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken. In de WOR staan de taken en bevoegdheden van de OR. In het Professioneel Statuut, afgesloten tussen de werkgevers en mbo-vakorganisaties, staan nog aanvullende bepalingen m.b.t. het advies- en instemmingsrecht.

  De Ondernemingsraad van het Alfa-college bestaat uit:

  • Anni Bril-Lennips - voorzitter
  • Marjolein de Roos-Minks - secretaris
  • Ido Venhuizen - vicevoorzitter
  • Marloes Verwoerd
  • Tom Wiltjer
  • Thomas de Weme
  • Rolf Janssen
  • Roelco Huiskes
  • Siebren Nijdam
  • Geert Noeken
  • Anneke Hesseling
  • Henderika Hulshoff-Mulder
  • Els van Schaik.

  De driejarige zittingstermijn is 1 augustus 2017 ingegaan.

  De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • Studentenraad

  De leden van de Studentenraad bespreken met elkaar en met het College van Bestuur, de gang van zaken in het Alfa-college. Ook de Studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht heeft de Studentenraad bijvoorbeeld m.b.t. de werkomstandigheden van en voorzieningen voor studenten, het beleid voor het kennismakingsgesprek van nieuwe studenten en het opleidingenaanbod. Instemmingsrecht heeft de Studentenraad m.b.t. de huisregels voor studenten, het beleid voor toelating, schorsing en verwijdering en de besteding van stagefondsen.

  De Studentenraad bestaat uit:

  • Lise Brinkhuis, voorzitter
  • Natasja van der Velde, secretaris
  • Max Benz, vicevoorzitter
  • Marleen Kooij, lid
  • Lisanne Neutel, lid
  • Ruben Veger, lid
  • Vacature, lid
  • Vacature, lid
  • Vacature, lid.
 • Ouderraad
  Als 25 of meer ouders van studenten hierom verzoeken, stelt het College van Bestuur een ouderraad in. In overleg met de ouders die het verzoek hebben ingediend, bepaalt het College van Bestuur de bevoegdheden van de Ouderraad.