Alfa-college

Medezeggenschap

Direct betrokkenen hebben inspraak in hoe het alfa-college functioneert

Sinds de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) per 1 februari 2011 geldt, is er een apart medezeggenschapsorgaan voor:

 • medewerkers: de Ondernemingsraad en 
 • studenten: de Studentenraad.

Ouders kunnen een eigen medezeggenschapsorgaan beginnen; de Ouderraad.

 • Ondernemingsraad

  Door de Ondernemingsraad (OR) hebben medewerkers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het Alfa-college. De OR wil opereren als sparringpartner voor het College van Bestuur en heeft rechten die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden:

  • adviesrecht: voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de het College van Bestuur advies vragen aan de OR
  • instemmingsrecht: het College van Bestuur moet de OR om instemming vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen
  • initiatiefrecht: de OR mag het College van Bestuur ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken
  • informatierecht: De OR heeft recht op alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taak.

  In het Professioneel Statuut, afgesloten tussen de werkgevers en vakbonden in het mbo, staan aanvullende bepalingen over onderwerpen waarover de OR advies- en instemmingsrecht heeft.

  De ondernemingsraad van het Alfa-college bestaat uit de volgende leden:

  Tjeerd Beijleveldt (voorzitter), ondernemingsraad@alfa-college.nl
 • Studentenraad

  De leden van de Studentenraad bespreken met elkaar en met het College van Bestuur, de gang van zaken in het Alfa-college. Ook de Studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht heeft de Studentenraad bijvoorbeeld m.b.t. de werkomstandigheden van en voorzieningen voor studenten, het beleid voor het kennismakingsgesprek van nieuwe studenten en het opleidingenaanbod. Instemmingsrecht heeft de Studentenraad m.b.t. de huisregels voor studenten, het beleid voor toelating, schorsing en verwijdering en de besteding van stagefondsen.

  Admiraal de Ruyterlaan, Groningen
  • Hanling Su (penningmeester)

  Boumaboulevard, Groningen
  • Donny de Beer (lid)
  • Norma Benitez Bermudez (lid)
  • Dewey Everts (voorzitter)

  Kardinge, Groningen
  • Bas van de Langenberg (lid)
  • Naomi van den Boogaard (lid)

  Kluiverboom, Groningen
  • Femke Keizer (lid)
  • Fleur van der Wal (algemeen lid Dagelijks bestuur)

  Hoogeveen
  • Marleen Zuidersma (vice-voorzitter)
  • Hilde Katouw (lid)

  Hardenberg
  • Esther Lougheed (secretaris)
 • Ouderraad
  Als 25 of meer ouders van studenten hierom verzoeken, stelt het College van Bestuur een ouderraad in. In overleg met de ouders die het verzoek hebben ingediend, bepaalt het College van Bestuur de bevoegdheden van de Ouderraad.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed