Alfa-college

Goed bestuur

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn de algemene bepalingen weergegeven voor het goed besturen van een ROC. Het Alfa-college heeft deze bepalingen nader uitgewerkt in:
- statuten Stichting Chr. Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland: hierin wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur van het Alfa-college en zijn Raad van Toezicht beschreven.
- bestuursreglement Alfa-college: hierin wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de directeuren van het Alfa-college beschreven.

Ten behoeve van het goed besturen van het Alfa-college is de inhoud van de volgende documenten randvoorwaardelijk: 
- integriteitscode: hierin zijn de algemene richtlijnen vastgelegd voor het integer handelen van alle medewerkers van het Alfa-college. 
- klokkenluidersregeling: wanneer een medewerker een vermoeden van een misstand heeft, kan hij in deze regeling lezen hoe hij dit vermoeden kan melden.
- criteria nevenfuncties voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht: dit document bevat de richtlijnen voor het eventueel aanvaarden van een nevenfunctie door leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.