Alfa-college

Raad van Toezicht

Het interne toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en zorgt voor een goed College van Bestuur. Dit doet de Raad door de leden van het College van Bestuur te benoemen, eventueel te schorsen en te ontslaan. 

Belangrijke besluiten van het College van Bestuur moeten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd (bijvoorbeeld besluiten over nieuwbouw, de begroting van enig jaar, etc.). Ook staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten van de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland (zie bij 'Goed Bestuur'). De wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden uitvoert, heeft deze raad vastgelegd in zijn reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van het Alfa-college bestaat uit:

Annelies Bakelaar MBA, voorzitter
Mr. Geert Buiter, lid
Willemijn Zwart MA, lid
Anita van Nimwegen-Mulder MGM, lid
Lusanne Tehupuring MA, lid
Drs. Henk Meines, lid

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed