Alfa-college

Betere wereld

Samen CREËREN wij meer waarde voor een betere wereld

Studenten voorbereiden om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn, betekent ze in staat stellen om een diploma te halen dat maatschappelijke waarde heeft. Daarnaast vraagt het van ons dat we onze studenten stimuleren een bijdrage te leveren aan een duurzame, circulaire, gezonde, inclusieve en rechtvaardige wereld. Leidend zijn daarbij voor ons de duurzame ontwikkelingsdoelen (the Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Wij als medewerkers van het Alfa-college brengen onze studenten daarmee in aanraking en leven ze aan hen voor. 
 
Het Alfa-college, als grote werkgever en grote organisatie, heeft daarin ook een belangrijke voorleef-functie. We geven op die manier - waar dat mogelijk is samen met het werkveld en andere relevante partners - invulling aan ons rentmeesterschap: de aarde in een betere staat overdragen aan volgende generaties, zodat zij een gezond, veilig en gelukkig leven kunnen opbouwen.
 • Maatschappelijk betekenisvol opleiden
  Wij leiden onze studenten op om de omslag naar een duurzame samenleving vorm te kunnen geven. Daarom besteden we in alle opleidingen aandacht aan circulariteit, duurzaamheid en eerlijk zaken doen. Dat doen we niet alleen praktisch (bijvoorbeeld in de vorm van een keuzedeel), maar ook door onze studenten steeds ervan bewust te maken wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Onze studenten vullen de toekomst immers niet alleen in door te werken aan duurzame oplossingen. Zij zijn ook de consumenten, ondernemers en beslissers van de toekomst.

  Binnen onze opleidingen zetten we daarnaast specifiek in op circulariteit en duurzaamheid. Studenten leren om te werken met de nieuwste technologieën en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik, energieopwekking en energiebesparing.
 • Betekenisvol ondernemerschap
  Wij faciliteren en ondersteunen studenten die een eigen onderneming willen starten. We willen ze stimuleren om zoveel mogelijk betekenisvol te ondernemen. Bij het maken van hun plannen voor hun start up/onderneming willen we studenten uitdagen om aandacht te besteden aan duurzaamheid, circulariteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit. De kernvraag bij de beoordeling van een plan is dan ook: wat draagt jouw bedrijf bij aan een betere wereld?

  Ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap bij studenten gaan teams ontdekkingsruimte inbouwen voor hun studenten en de teamleden. In die ontdekkingsruimte kunnen studenten en docenten individueel of in teamverband op zoek naar uitdagingen voor het zetten van een volgende stap die mogelijk leidt tot het starten van een eigen onderneming.
 • Inclusieve samenleving
  Als Alfa-college zijn we de samenleving in het klein. Wat ons betreft is dat een inclusieve samenleving. Vanuit dat perspectief hebben we extra veel aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat zijn voor ons niet alleen Entreestudenten en studenten die een opleiding op niveau 2 volgen.

  We richten ons op álle studenten op alle niveaus die extra zorg en aandacht nodig hebben. Wij willen ook dat alle studenten gelijke kansen krijgen; ze mogen niet gehinderd worden door financiële drempels en als we moeten besluiten tot een numerus fixus, dan plaatsen we studenten op basis van loting. Daarnaast zien we het als een belangrijke maatschappelijke opdracht om zoveel mogelijk banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het Alfa-college te realiseren. Een inclusieve samenleving betekent ook dat diversiteit binnen onze school meer vanzelfsprekend is.

  Ons streven naar een inclusieve samenleving is ook onze drijfveer om educatie- en inburgeringstrajecten te blijven uitvoeren. Samen met bijvoorbeeld gemeenten willen we de laaggeletterheid terugdringen, de afstand voor kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt verkleinen en streven we ernaar dat iedereen toegang heeft tot de digital society (‘digitale inclusie’).
 • Investeren in mensen
  Werken aan duurzaamheid betekent ook investeren in mensen. Medewerkers hebben daarom de mogelijkheid om zich voortdurend (bij) te scholen. Ook zijn er mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Volop scholingsmogelijkheden (naast formeel leren ook informeel leren) en doorgroeimogelijkheden maken dat medewerkers ‘fit for the job’ blijven.

  We faciliteren onze medewerkers daarnaast om zo vitaal mogelijk te blijven. Ook bij onze studenten werken we aan vitaliteit. We voeren bijvoorbeeld een actief ‘stoppen met roken- beleid’ en bieden ze allerlei fit for life-activiteiten. Medewerkers en studenten die fit zijn, halen immers meer plezier uit hun werk en opleiding. We geven onze studenten en medewerkers handvatten, maar stimuleren zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Duurzame ambities
  Ook in onze eigen bedrijfsvoering voelen wij ons verantwoordelijk voor hoe we als organisatie zélf met de wereld omgaan. Daarom gaan we verbeterdoelstellingen voor een duurzamer Alfa-college formuleren, met name op het gebied van energie, huisvesting, afval, inkoop, voedsel en vervoer. Daarbij leggen we de lat steeds een beetje hoger opdat we uiteindelijk afvalvrij en energieneutraal zijn. Als Alfa-college willen we daarin ook een living lab zijn. Wij willen onze medewerkers en studenten zoveel mogelijk stimuleren om in te spelen op de mogelijkheden die zij zien om duurzaamheid en circulariteit in de praktijk te brengen.
 • Duurzaam samenwerken
  Duurzaamheid en duurzaam samenwerken met onze externe relaties horen bij elkaar. We kiezen onze partners zorgvuldig uit. Hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en rechtvaardigheid zijn voor ons belangrijke criteria. Bovendien bouwen we steeds verder aan ons netwerk. Dit doen we niet alleen omdat we beseffen dat middelbaar beroepsonderwijs keihard nodig is om Nederland duurzamer te kunnen maken. Maar ook omdat we ons verantwoordelijk voelen voor onze leefomgeving. Want toekomstbestendig opleiden betekent ook samen zorgen voor onze toekomst. Samen zijn we de toekomst.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed