Alfa-College inverted

Strategie

Waar het om draait in ons werk

Doelbewust naar buiten

We zijn trots omdat we er als Alfa-college goed voor staan. De kwaliteit van ons onderwijs is voldoende en de manier waarop we die kwaliteit hoog houden ook. Het aantal deelnemers groeit, het aantal voortijdige schoolverlaters daalt en de rendementen gaan omhoog. Daarnaast hebben we prachtige locaties voor onze opleidingen en zijn we financieel gezond. We plukken nu de vruchten van wat we in de afgelopen twee strategische periodes samen hebben gedaan. De basis is op orde!

Het huidige strategisch beleid hebben we afgestemd met veel interne en externe stakeholders. We zijn hun heel dankbaar voor hun enthousiaste en positief-kritische inbreng. Dit heeft ons enorm geholpen om onze keuzes te maken voor het strategisch beleid van het Alfa-college voor de periode augustus 2015 tot en met juli 2019.

Het Alfa-college richt zijn blik ‘Doelbewust naar buiten’
- Doelbewust naar buiten 
- De kern van Doelbewust naar buiten 

 Visie

Onze visie in vier concrete koersuitspraken:
 1. Wij dagen studenten uit in een verantwoorde leeromgeving het beste uit zichzelf te halen
 2. Wij bereiden onze studenten voor om blijvend maatschappelijk succesvol te zijn
 3. Wij werken in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs
 4. Wij zijn rolmodel voor onze studenten

Ambitie

Het Alfa-college heeft een gezonde ambitie. We werken samen met studenten, medewerkers en partners in de regio aan inspirerend onderwijs, ontwikkeling van talenten en persoonlijke groei. We willen een School van de Ontwikkeling zijn en daarmee behoren tot de topwerkgevers in het Noorden.

Waarden

De kernwaarden verbinden, vertrouwen en ondernemen staan centraal en vormen de basis voor ons handelen. Zo werken wij samen in teams aan goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving. 

Identiteit en waarden Alfa-college

  • Verbinden

    Verbinden komt zowel intern als extern tot uitdrukking. Intern als samenhorigheid, extern als betrouwbaarheid en betrokkenheid van het Alfa-college als partner. We verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. Verbinden is onze vertaling van de christelijke waarde naastenliefde.
  • Vertrouwen
    Vertrouwen: dit is het vertrouwen dat zich kenmerkt door het bieden van veiligheid waardoor medewerkers en studenten de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Vertrouwen is in het christelijk geloof een belangrijke waarde. 
  • Ondernemen
    Ondernemen komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.