Alfa-college

Strategie

Samen vinden we het uit

Samen met onze studenten en partners vormen wij een waardengedreven leer- en werkgemeenschap, waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dit geven wij vorm in uitdagende en zoveel mogelijk realistische leeromgevingen. 

Wij creëren kansrijke en passende leer- en ontwikkelarrangementen, waar wij studenten, werkenden, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitdagen zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, maatschappelijke betekenisvolle en vitale (vak-)mensen. Professionals die werken met lef en plezier en die trots zijn op wie zij zijn. Vakmensen die klaar zijn voor de toekomst. 

Samen vinden we het uit.

 • Onze waarden

  Onze waarden zijn:

  • Vertrouwen: Wij geven studenten en medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen. Wij zijn duidelijk over onze verwachtingen; het belang van de student staat voorop. Wij zijn betrouwbaar in ons gedrag: wat wij zeggen en wat wij doen is met elkaar in overeenstemming.
  • Verbinden: Wij hebben plezier in duurzaam samenwerken. Wij waarderen én benutten verschillen tussen mensen. Wij werken samen om de wereld te verbeteren, onze regio te versterken en de maatschappelijke kansen voor onze studenten continu te vergroten.
  • Ondernemen: Wij zijn resultaatgericht: wij zien en wij doen wat nodig is. Wij tonen lef. 
   Wij zijn proactief en wij denken in kansen en oplossingen. Wij zijn nieuwsgierig en hebben een onderzoekende houding. Wij leren en wij verbeteren onszelf continu.
 • Onze koersuitspraken

  Onze koers vatten we samen in drie koersuitspraken. Deze koersuitspraken vormen het richtinggevende kader op basis waarvan wij onze strategische speerpunten en doelstellingen voor de komende jaren bepalen.

  1. Samen ontwikkelen we het talent van iedere student.
  2. Samen werken we aan een sterke regio.
  3. Samen creëren we een betere wereld. 

 • De student

  Koersuitspraak 1

  Samen met onze partners dagen wij studenten uit hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en zich te ontwikkelen tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede vakmensen en tot betekenisvolle deelnemers van onze democratische samenleving.

  Wij bieden lang- en kortdurende leertrajecten voor iedereen die zich wil ontwikkelen: leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs en andere potentiële studenten, werkenden en (nog) niet-werkenden.

  Studenten krijgen de ruimte zelf hun persoonlijke, professionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en tempo te bepalen. Wij bieden hen flexibele leerroutes en passende begeleiding bij het maken van keuzes en het zetten van stappen in hun persoonlijke leerproces.

  Wij bieden studenten uitdagende leer- en werkomgevingen op maat. Leeromgevingen die contextrijk en realistisch zijn en een ondernemende, nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren. Technologische en digitale mogelijkheden worden optimaal benut.

  Samen met onze studenten en partners vormen wij een inclusieve en uitdagende leer- en werkgemeenschap. Wij stimuleren de ontwikkeling van ondernemerschap en algemene vaardigheden, zoals reflecteren, analytisch en conceptueel denken, lef, onderzoeken en experimenteren. Wij zetten ons ervoor in dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met uitstekende begeleiding en randvoorwaarden en hechten aan een gelijke behandeling van alle studenten bij het toekennen van stageplaatsen. Wij investeren in vitaliteit en in ontmoeting en verbinding, omdat dit belangrijk is voor het welzijn van onze studenten en medewerkers. Alumni horen er ook bij: we houden contact en zetten hen graag in als ervaringsdeskundigen en ambassadeurs van het mbo.
 • De regio

  Koersuitspraak 2

  Wij houden van onze regio. Als opleider en als werkgever dragen wij bij aan regionale doelen, onder andere op het gebied van energie, duurzaamheid, positieve gezondheid, digitalisering, maakindustrie en hospitality. Onze leer- en werkomgevingen stimuleren onderzoek en innovatie.

  Samenwerken zit in ons DNA. Wij werken duurzaam samen in netwerken en samenwerkingsverbanden met onderwijs, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen bundelen we onze belangen ten behoeve van de regio. De samenwerking met Noorderpoort en Drenthe College wordt de komende jaren geïntensiveerd. Dit doen wij met behoud van onze eigen waarden.

  De regionale arbeidsmarkt is dynamisch en vol uitdagingen. Samen met onze partners ontwikkelen en realiseren wij leer- en ontwikkelarrangementen die aansluiten op de wensen en behoeften van werkgevers, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.

  In de huidige krappe arbeidsmarkt zetten wij in op goed en onderscheidend werkgeverschap en op voldoende vakkundige en inzetbare medewerkers. Medewerkers die onze waarden uitdragen en bijdragen aan een professionele cultuur gericht op leren en continu verbeteren.

  Wij bieden daartoe volop leer-, ontwikkel- en doorstroommogelijkheden en een prettig werkklimaat waarin iedereen zich gezien voelt. Wij werken met elkaar aan de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, zodat we met plezier en vakdeskundigheid kunnen blijven bijdragen aan de realisatie van onze strategische doelen.
 • De wereld 

  Koersuitspraak 3

  Wij willen de aarde in een betere staat overdragen aan volgende generaties, zodat zij een gezond, veilig en gelukkig leven kunnen opbouwen. De duurzame ontwikkeldoelen van de VN vormen onze leidraad. Deze roepen op tot actie om wereldwijd welzijn te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering.

  Onze studenten leren wij om de omslag naar een duurzame samenleving vorm te kunnen geven. Daarom besteden wij in alle opleidingen aandacht aan circulariteit, duurzaamheid, vitaliteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit. Wij maken onze studenten steeds ervan bewust wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld.

  Ook in onze eigen bedrijfsvoering voelen wij ons verantwoordelijk voor hoe wij als organisatie zélf met de wereld omgaan. Daarbij leggen wij de lat steeds een beetje hoger. 

  Wij streven naar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voor iedereen die bij ons leert en werkt en bieden een leer- en werkklimaat waarin ieder zich prettig en gewaardeerd voelt en alle studenten gelijke kansen krijgen. Voor studenten in een kwetsbare positie hebben we extra aandacht, daarbij richten wij ons op álle studenten op alle niveaus.

  Ons streven naar een inclusieve samenleving is ook onze drijfveer om educatie- en inburgeringstrajecten te blijven uitvoeren. Samen willen wij de laaggeletterdheid terugdringen, de afstand voor kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt verkleinen en streven wij ernaar dat iedereen toegang heeft tot de digital society (‘digitale inclusie’).

  Rechtuit het hart bouwen wij samen met onze studenten en partners vanuit de praktijk aan
  de toekomst. Samen vinden wij het uit.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed