Alfa-college

Maatschappelijk betekenisvol

SAMEN BEREIDEN WIJ ONZE STUDENTEN VOOR OM BLIJVEND MAATSCHAPPELIJK BETEKENISVOL TE ZIJN.

In het Alfa-college willen we onze studenten opleiden tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede burgers en tot goede vakmensen. We zetten dan ook in op de ontwikkeling van hun vakmanschap, hun vorming als burger en hun persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden als ondernemerschap, digitale geletterdheid en taalvaardigheid worden in onze opleidingen steeds belangrijker. We richten ons niet alleen op potentiƫle studenten vanuit het vmbo, maar ook op werkenden en (nog) niet-werkenden. We willen iedereen een kans geven om zich blijvend te ontwikkelen. De veranderende economische omstandigheden in de regio en technologische ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vraagt om een gerichte aanpak van leren en ontwikkelen van studenten en het samen met onze regionale partners, alumni en studenten creƫren van een uitdagende leeromgeving.
 • Leren en ontwikkelen
  Gezien de eigenheid van de opleidingen en de werkvelden waarvoor onze studenten worden opgeleid, willen we dat onderwijsteams een visie op leren en ontwikkelen hebben die gedragen en doorleefd wordt door het team. Centraal daarin staat de persoonlijke ontwikkeling van de student, zonder dat dit betekent dat iedere student een unieke leerroute bewandelt. Wel vraagt dit om meer persoonlijke leerroutes, waarbij een student als partner in opleiding samen met zijn onderwijsteam keuzes kan maken die bij hem of haar passen. Hierbij zal er in ieder geval ruimte moeten zijn voor keuze in instroommoment, tempo en inhoud. Als het gaat om de inhoud krijgt de student, naast de mogelijkheid om te verdiepen, ook de mogelijkheid om elementen uit andere opleidingen in zijn/haar opleiding op te nemen.

  Teams nemen in hun visie op leren en ontwikkelen op hoe leren in de beroepspraktijk er volgens hen uit moet zien. Naast de traditionele beroepspraktijkvorming, zijn vormen van hybride opleiden mogelijk. De grenzen tussen BOL en BBL kunnen hierbij gaan vervagen. Daarnaast blijven teams inzetten op de sociale cohesie die een school kan bieden, omdat veel studenten dat waarderen en we dat zelf ook belangrijk vinden. Teams gaan mogelijkheden creëren voor studenten om in hun opleiding bijzondere ervaringen op te doen, die impact hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan internationaliseringsactiviteiten en excellentieprogramma’s. Ook blijven teams aandacht houden voor het afsluiten van de opleiding en de manier van examinering, binnen de centrale kaders passend bij het opleidingstraject van de student. Last but not least is een belangrijk aandachtspunt voor de teams de begeleiding van hun studenten.
 • Begeleiden van studenten
  Tijdens hun studie willen we onze studenten stimuleren om steeds meer zelf beslissingen te kunnen nemen, als het gaat om hun leer- en arbeidsmarktloopbaan. Om steeds weer de juiste keuzes in zijn leerroute te kunnen maken, heeft de student continu zicht op de voortgang van zijn ontwikkeling nodig. Daarnaast is het voor het maken van keuzes van belang dat studenten regelmatig reflecteren op hun studievoortgang met hun mentor of coach. Ook vinden we het belangrijk dat ze – wanneer zich problemen of tekortkomingen voordoen in de opleiding – een beroep kunnen doen op adequate (extra) begeleiding en ondersteuning.

  Het begeleiden van onze studenten begint al tijdens hun vmbo-opleiding als ze voor de keuze voor hun vervolgopleiding staan. Wij blijven ze vervolgens begeleiden, zelfs tot na hun vertrek bij het Alfa-college. Dat laatste geldt ook voor studenten die voortijdig de school verlaten. We willen deze studenten blijven begeleiden, totdat zij ergens anders aan de slag kunnen met een opleiding of werk gevonden hebben. De onderwijsteams en loopbaanexpertiseteams leveren een structurele bijdrage aan deze begeleiding.
 • Burgerschap
  De vier dimensies van burgerschap gaan we - als onderdeel van de persoonsvorming van onze studenten - kleuren met een specifieke Alfa-college invulling gebaseerd op onze identiteit en waarden. De uitwerking ervan gebeurt zoveel mogelijk per locatie. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan fit-for-life-activiteiten, het pastoraat en de relatie met de visie op leren en ontwikkelen.
 • Onderwijsinnovatie met regionale focus

  Wij willen onze studenten opleiden in een realistische en uitdagende leeromgeving. Dat gaan we de komende jaren doen door in alle opleidingen vorm te geven aan onderwijsinnovatie, samen met onze omgeving. Onze docenten - in hun rol als vakman, coach en didacticus - gaan bedrijven en instellingen, studenten en alumni meer betrekken bij het inrichten en uitvoeren van onze opleidingen en het examineren ervan.

  Ook geven we samen met hen verder vorm en inhoud aan het leren en ontwikkelen in de reële beroepspraktijk, wat een integraal onderdeel van de opleiding is. Verder zorgen we er samen met het regionale werkveld voor dat ons opleidingsaanbod zo goed mogelijk aansluit op de arbeidsmarkt in de regio.

  Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen kunnen blijven beschikken over gekwalificeerde medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Samen met hen zoeken we naar doelmatige leerwegen voor het leven lang ontwikkelen (LLO) van hun medewerkers. Met gemeenten doen we datzelfde voor nog niet-werkenden die hun kans op de arbeidsmarkt willen vergroten. We maken een leven lang ontwikkelen (LLO) o.a. mogelijk door:

  • een kort-cyclische opleiding met civiel effect in de derde leerweg in de vorm van een specifieke, certificeerbare eenheid of een (regionaal) keuzedeel binnen het reguliere
   opleidingenaanbod,
  • een specifieke contractactiviteit op maat of
  • een BBL-opleiding.
 • Digital society
  Door de huidige aard en impact van de digitalisering is de wereld maar enkele muisklikken groot. Naast de vele excessen en non-informatie biedt dat ook heel veel mogelijkheden. Tegen de uitwassen willen we onze studenten bestand maken door het verantwoord gebruik van digitale media op te nemen in onze curricula. Van de vele mogelijkheden willen we echter gebruik maken. Dat vraagt van onze docenten dat zij voortdurend van de nieuwste ICT-ontwikkelingen op de hoogte zijn en dat de studenten in hun leeromgevingen daarmee aan de slag kunnen.
 • Alumni expliciet als partner
  Wij gaan intensiever contact onderhouden met onze alumni. We willen ze graag een actieve rol laten spelen bij het ontwikkelen van de inhoud en het inrichten van onze opleidingen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Op basis van de ervaring die ze na het Alfa-college hebben opgedaan, zijn zij bij uitstek in staat om aan te geven hoe wij onze opleidingen verder kunnen verbeteren, wat ze gemist hebben en waar we accenten moeten leggen. Ook kunnen ze een actieve rol spelen bij het uitvoeren van onze opleidingen. Bijvoorbeeld door gastlessen te geven of activiteiten in de beroepspraktijk te begeleiden. Daarnaast zijn zij zelf ook een potentiële doelgroep in het kader van leven lang ontwikkelen en kunnen zij hun input leveren voor de inhoud van de kort-cyclische opleidingen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed