Alfa-college

sterke regio

Samen werken wij aan een sterke regio

In een sterke regio zijn de bewoners economisch zelfstandig en maatschappelijk redzaam. Voor mensen die dat nog niet zijn, zijn de inspanningen van partijen die dat ook als hun maatschappelijke opdracht zien, erop gericht om hen tot economische zelfstandigheid en maatschappelijke redzaamheid te brengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeletterden en statushouders. Als we samen met relevante partners in de regio willen werken aan een sterke regio, vraagt dat van ons dat wij steeds alert zijn op hoe wij ons met de regio kunnen verbinden.
 • Partnerschap
  Wij kunnen ons werk beter doen in een sterke regio. Dat geldt ook voor bedrijven, instellingen, overheden en andere onderwijsinstellingen om ons heen. Tegelijkertijd zorgen onze gezamenlijke inspanningen ervoor dat de drie regio’s waarin het Alfa-college actief is, nog sterker worden. Ons uitgangspunt daarbij is dat we met partijen een partnerschap willen aangaan op basis van onze expertise en onze maatschappelijke opdracht: leersituaties creëren waardoor onze studenten blijvend maatschappelijk betekenisvol zijn.

  Samen met overheden, andere kennisinstellingen en bedrijven willen we invulling geven aan maatschappelijke ambities. Voorbeelden hiervan zijn het 1000-banenplan in de provincie Groningen, de ontwikkeling van de Dutch Tech Zone en het voorkomen van en verhelpen van aardbevingsschade door onze inspanningen in het EPI-kenniscentrum. Samen met partners die dat ook als hun maatschappelijke opdracht zien, willen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in geïntegreerde trajecten scholen. Dit willen we vooral doen voor tekortsectoren, zoals zorg en techniek.
 • Gezamenlijk leren en ontwikkelen
  Kortom, als Alfa-college zijn we van toegevoegde waarde voor de regio. Die toegevoegde waarde willen we vergroten door samen met bedrijven en instellingen een leer- en ontwikkelcultuur te creëren. Deze cultuur levert een bijdrage aan duurzame bedrijvigheid, het zien van nieuwe kansen en het exploreren daarvan. We bouwen daarbij voort op de werkwijze waarmee we tot nu toe ook heel succesvol zijn: werken in multidisciplinaire en multilevel crossovers in duurzame samenwerkingsverbanden en regionaal co-makership. Een ondernemende houding is hierbij heel belangrijk. Door deze samenwerkingsverbanden kunnen we contextrijker opleiden en opgedane kennis en ervaringen verduurzamen.
 • Sterke arbeidsmarkt
  Een goede arbeidsmarkt is heel belangrijk voor een sterke regio. Daarom willen we met alle onderwijspartners en het werkveld tijdig goede voorlichting geven over de beroepen die er zijn en de kansen die ze bieden.

  Ook is het belangrijk dat we samen met onze partners in het toeleidend en vervolgonderwijs blijven werken aan een sterke beroepskolom vmbo-mbo-hbo. Deze beroepskolom moet een aantrekkelijk en op de arbeidsmarkt toegesneden opleidingenaanbod en goede doorstroommogelijkheden bieden. Daarnaast werken we met partners in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs aan doorstroommogelijkheden voor hun leerlingen in het mbo.

  Samen met de mbo-instellingen in onze omgeving gaan we voor een doelmatig en breed opleidingenaanbod. Ook willen we afspraken maken met onze partners in de diverse werkvelden om ervoor te zorgen dat de kennis van onze docenten aansluit bij de diverse ontwikkelingen in hun branches (bijv. veranderende beroepsprofielen, aard van het werk e.d.). Onze docenten kunnen er dan een bijdrage aan leveren dat de werknemers in die branches zich mee ontwikkelen. Het gaat dan bijv. om specifiek vakinhoudelijke kennis en algemene competenties, als geletterdheid en digitale geletterdheid, waardoor ze in te toekomst inzetbaar blijven in een voortdurende veranderende arbeidsmarkt.
 • Professionele leergemeenschappen
  Samenwerken met regionale partners aan een sterke regio vraagt van onze medewerkers dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door gerichte scholing, stages en masteropleidingen. We doen dat ook door in professionele leergemeenschappen te werken. Een professionele leergemeenschap is een divers samengestelde groep mensen die - in min of meer vaste samenstelling - steeds de eigen praktijk delen en onderzoeken, om zo een leercultuur te creëren. Het eigen team kan een professionele leergemeenschap vormen, maar afhankelijk van het doel kan de leergemeenschap ook bestaan uit medewerkers van meerdere teams en externe partners. Werken in professionele leergemeenschappen stimuleert het ontwikkelen van collectieve denkkracht en het collectief leren.

  Door het werken in professionele leergemeenschappen kunnen teams ook meer de regie en hun verantwoordelijkheid nemen. Samen met het werkveld beoordelen ze wat echt nodig is. Ze werken in duurzame netwerken, in- en extern, steeds met het maatschappelijk belang voor ogen. Ze zoeken de verbinding met de omgeving op basis van hun eigen kwaliteit. Dit vraagt van teams en de individuele teamleden dat zij op basis van hun teamplan en persoonlijk leiderschap doelgericht, kwaliteitsbewust en resultaatgericht werken, zich daarover verantwoorden en daarin een voorbeeld voor anderen zijn.
 • Leiderschap gericht op verbinden
  Aan leidinggevenden - die zelf ook deel uit kunnen maken van een of meer professionele leergemeenschappen - is het om teams te faciliteren in het vergroten van hun regie en het nemen van verantwoordelijkheid en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Leidinggevenden maken ook vaak verbindingen met externe partners. Daardoor kunnen ze teams op een spoor zetten en ontwikkelingen in teams aanmoedigen. Dat vraagt van leidinggevenden dat ze hun rol oppakken als ondernemend en persoonlijk leider en dat ze gericht zijn op het collectief verbinden. Daarnaast kunnen zij de cultuur van leren van én met elkaar stimuleren, door teams in verschillende ontwikkelingsfasen met elkaar in contact te brengen. Goed leiderschap vraagt van leidinggevenden dat ze - net als de teams waaraan ze leiding geven - doelgericht, kwaliteitsbewust en resultaatgericht werken, zich daarover verantwoorden en daarin een voorbeeld voor anderen zijn.
 • Nieuwe docenten
  Het Alfa-college heeft een voortdurende instroom van nieuwe medewerkers. Dat biedt kansen. Medewerkers met een frisse blik brengen nieuwe inzichten mee die kunnen helpen in ons streven om continu te verbeteren. Veel van deze nieuwe medewerkers zijn nieuwe docenten die als zij-instromers kiezen voor het onderwijs. Ze hebben vaak werkervaring in hun werkveld opgedaan, maar het ontwikkelen tot vakbekwaam docent en het (leren) begeleiden van studenten vergt van hen extra aandacht. We gaan daarom nog meer investeren in nieuwe docenten. Binnen hun normjaartaak krijgen ze meer tijd om zich te scholen en ontwikkelen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed