Alfa-college

ANBI

Het Alfa-college heeft de ANBI-status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs hun giften aan het Alfa-college aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hieronder vindt u de informatie die een organisatie met ANBI-status beschikbaar dient te stellen.

Naam
Officieel: Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland.
Publiek: Alfa-college.

RSIN- of fiscaal nummer
Dit is 007458745.

Contact
Contactgegevens.

Doelstelling
Het doel van de stichting is het doen geven en in stand houden van onderwijs, waaronder met name onderwijs zoals bedoeld in artikel 1.1.1 sub f in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs: het oprichten en in stand houden van onderwijsondersteunende instellingen en het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan
Ons strategisch plan bevat onder andere onze strategische koers.

Naam en functie bestuurders
Het Alfa-college heeft een College van Bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. De heer W. (Wim) Moes is voorzitter van het College van Bestuur. De heer E. (Enno) van der Werff is lid van het College van Bestuur. Lees meer over onze organisatie.

Activiteitenverslag, financiële verantwoording en beloningsbeleid
Hier treft u het standaardformulier ANBI aan.

In ons jaarverslag vindt u een uitgebreid verslag van onze activiteiten, alsmede een financiële verantwoording en ons beloningsbeleid.
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed