Alfa-college

Bijzondere toelating

Bijzondere toelating

 
Op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) hebben de Noordelijke mbo’s een gezamenlijke toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare aspirant-studenten. Het doel hiervan is dat er rechtsgelijkheid ontstaat voor aspirant-studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. 

De noordelijke mbo’s zijn:

 • Alfa-college
 • AOC Terra
 • Drenthe College
 • Friesland College
 • Friese Poort
 • Noorderpoort
 • Nordwin College
 • ROC Menso Alting
 • Focus op vakmanschap

  De wetswijziging komt voort uit het MBO-beleid ‘Focus op Vakmanschap’. Dit was het actieplan van het ministerie van Onderwijs in 2011, dat zich richtte op een kwaliteitsverbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor de toelaatbaarheid van aspirant-studenten betekende deze wijziging dat:

  • De Entree-opleiding is geïntroduceerd (niveau 1-opleidingen)
  • De eisen voor toelaatbaarheid voor niveau 2-opleidingen strenger zijn geworden
  • Er een aanpassing is ingesteld voor het toelaten van aspirant-studenten die niet aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen.
 • Niet wettelijk toelaatbaar

  Je bent niet wettelijk toelaatbaar als:

  • Je ongediplomeerd bent
  • Je geen diploma kunt overleggen
  • Je diploma niet op het juiste niveau is. 
 • Verzoek om toelating

  Wil je toch toegelaten worden tot je gekozen opleiding?

  Je kunt volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (art. 8.2.1 lid 6) een verzoek indienen om toch te worden toegelaten voor de opleiding van je keuze. Ben je jonger dan 18 jaar, dan verwijzen we je in eerste instantie terug naar je vmbo-school. Dit doen we om te voorkomen dat er veel nieuwe studenten zijn zonder diploma (op het juiste niveau).

  Uitleg artikel 8.2.1 lid 6 (Wet Educatie en Beroepsonderwijs)

  In art. 8.2.1 lid 6 van de WEB staat: “Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen personen die niet voldoen aan de vooropleidingseis voor een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs.”

  • Bevoegd gezag: per onderwijsinstelling wordt er een toelatingscommissie ingesteld, die namens het bevoegd gezag beslist over de toelaatbaarheid van de aspirant-student. Het bevoegd gezag regelt de omvang, werkzaamheden en bevoegdheden van de toelatingscommissie (art. 8.1.1c WEB). Hoe dit wordt georganiseerd, centraal of decentraal, bepaalt de onderwijsinstelling zelf. De beslissing van de ene onderwijsinstelling wordt overgenomen door de andere onderwijsinstellingen als een aspirant-student zich daar voor dezelfde opleiding aanmeldt als waar het onderzoek op gericht was. De aspirant-student zorgt er zelf voor dat de nieuwe school de uitslag ontvangt. De uitslag is de verklaring van de school waar het onderzoek is uitgevoerd.
  • Bijzondere gevallen: de toelatingsonderzoekprocedure is in eerste instantie gericht op aspirant-studenten vanaf 18 jaar die door diverse omstandigheden geen diploma hebben behaald of die het ooit behaalde diploma niet konden overleggen. Met de door hen opgebouwde levens- en werkervaring zijn ze veelal potentieel in staat om een opleiding op niveau 2, 3 of 4 te succesvol af te ronden. 
  • Geschiktheid: in het toelatingsonderzoek wordt meegenomen in hoeverre de hiaten/manco’s voor de gewenste opleiding relevant zijn. Bijvoorbeeld: voor de ene opleiding kan een student niet toelaatbaar zijn omdat hij een bepaald vak niet heeft behaald, terwijl hij voor een andere opleiding van hetzelfde niveau wel toelaatbaar zou kunnen zijn omdat hiervoor het ontbreken van dit vak niet relevant is.
  • Het desbetreffende onderwijs: het toelatingsonderzoek is gericht op een bepaald kwalificatiedossier en een bepaald niveau en niet op een domein. Wil de aspirant-student een andere opleiding gaan volgen, dan vindt een nieuw onderzoek plaats waarbij informatie uit het eerdere onderzoek gebruikt kan worden. Dit nieuwe onderzoek kan daarom wellicht minder uitgebreid zijn. De aspirant-student kan de school ook verzoeken hem of haar voor meerdere opleidingen te testen.
 • Vragen over procedure
  Voor vragen hierover kun je terecht bij de beleidsadviseur Passend Onderwijs, Linda Heckman.
 • Voorbeeldbrieven